کارت بازرگانی
کارت بازرگانی

کارت بازرگانی این امکان را به وجود می آورد تا بتوان با شرکت های خارجی داد و ستد انجام داد. در واقع به واسطه کارت بازرگانی میتوان به امر تجارت خارجی پرداخت.

برای اخذ کارت بازرگانی خود در تهران میتوانید با موسسه ثبت شرکت میزان تماس حاصل نمایید.

کارت بازرگانی آشنایی مردم با مراحل انجام كار در ادارات باعث ايجاد جوسالم ومناسبي بين ارباب رجوع وكارمندان مي شودبه همين جهت اداره كل ثبت شرکتها اقدام به تهيه كليه فرايندهاي انجام شده در ثبت اسناد گرفته تا متقاضيان در جريان روند كار خودقرار گيرندواين آشنايي باروندكار و اخذ کارت بازرگانی باعث شود متقاضيان مدارك خودرابه طورصحيح تهيه كرده وبه واحد هاي مورد نظر تحويل دهند تنظيم صحيح مدارك از نظر متقاضي باعث كاهش زمان مميزي ويا زمان اصلاح ودوباره كاري كارها مي شود.

مدارك لازم جهت اخذ كارت بازرگانی

۱- يك جلد دفتر روزنامه ويك جلددفتركل كه صفحات آنهاشماره گذاري وقيطان كشي شده باشد.

۲-در خواست كتبي متقاضي جهت پلمپ دفاتر وثبات اظهارنامه ثبت نام در دفاتربازرگاني

۳-فتوكپي شناسنامه وپايان خدمت متقاضي اخذ کارت بازرگانی

جهت كسب اطلاعات بيشتر با ثبت میزان تماس حاصل فرمائيد.

درخواست اجراءمفاداسناد رسمي ازمراجع ذيل بعمل مي آيد:

الف: ادارت ثبت اسناد واملاك

ب: دفتر خانه اسناد رسمي ودفتررسمي ازدواج وطلاق
در موارد زيرادارات ثبت مرجع صدور اجرائيه ميباشد:

۱- اجرائيه مربوط به قبوض اقساطي بدون قيد وشرط ويا اينكه طلبكار نخواهد از شرط مندرج در سند مربوط رااستفاده كند.

۲- اجرائيه مربوط به چك بانكي ( مدارك لازم جهت صدور اجرائيه چك: الف: اصل چك وبرگشتي بانضمام تصاوير آنها ب : فرم تقاضاي صدور اجرائيه چك)

۳-اجرائيه مربوط به شهرداري

۴-اجرائيه مربوط به شركتهاي تعاوني روستايي
در مواردذيل دفاتر اسناد رسمي وازدواج وطلاق مراجع صدور اجرائيه ميباشد:

۱-در مورد اسناد رسمي لازم الاجراء.

۲- در مورد مهريه وتعهداتي كه ضمن ثبت ازدواج وطلاق ورجوع شده.

۳- موارديكه موجر با درخواست وصول وجه قبوض اقساطي ، فسخ ويا تخليه مورداجاره رابخواهد.

۴-در موارديكه طلبكار بخواهد از شرط مندرج در سند (هر نوع كه باشد)استفاده كند مرجع صدوراجرائيه نسبت به قبوض اقساط دفتر خانه مربوطه است.
بازداشت اموال منقول

۱-پس از ابلاغ اجرائيه طلبكار بايداموال منقول بدهكار رامعرفي تابرابر مقررات توقيف گردد.
بازداشت اموال نزد شخص ثالث

هر گاه طلبكار اعلام نمايدكه وجه ويا مالي از بدهكار نزد شخص ثالث است بايد آنرا به اجراي ثبت اعلام تابرابرمقررات توقيف گردد.
بازداشت اموال غير منقول

چنانچه بدهكار ملكي داشته باشد طلبكار بايد مشخصات كامل ثبتي آنرا به اجرااعلام نمايد تا برابر مقررات نسبت به توقيف اقدام گردد.
روش صدور سند مالكيت المثني

۱- مراتب از بين رفتن يا گم شدن سند بايد كتبا” از طرف مالك به اداره ثبت محل اعلام شود.

۲-فرم ونمونه استشهاديه رااز اداره ثبت مربوطه اخذ ودر دو برگ تنظيم وتكميل ضميمه تقاضا شود.

۳-مراتب از طرف اداره ثبت طيبخشنامه اي به دفاتر اسناد رسمي اعلام ويك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار يا يكي از روزنامه هايي كه آگهي هاي ثبتي در آن درج مي شود،به هزينه متقاضي آگهي مي شود.

۴- در صورتي كه تاده روز از تاريخ انتشار آگهي اعتراضي نرسيده يا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت يا سند معامله اراته نشده باشد اداره ثبت اقددام به صدور المثني سند مالكيت خواهد نمود .
نحوه اعتراض به درخواست ثبت وتحديد حدود

اعتراض بايد ظرف يكماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتي ، دادخواست خود را به مرجع ذيصلاح قضايي تقديم نمايد.

در صورت عدم تقديم دادخواست از سوي معترض ،متقاضي ثبت يا نمايده قانوني وي مي تواند به دادگاه مربوطه مراجعه وگواهي عدم تقديم دادخواست را دريافت وبه اداره ثبت تسليم نمايد ودر اين صورت اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتي را بارعايت مقررات ادامه مي دهد.

مبدأ اعتراض به اصل ملك ، تاريخ انتشار روزنامه اي است كه اولين آگهي نوبتي در آن درج شده است .
– در خصوص تعرفه دفاتر اسناد رسمي

۱- مراجعين محترم دفاتراسناد رسمي ازپرداخت هرگونه وجه نقد به هر عنوان دردفترخانه خودداري نمايند.

۲-هرگونه تعرفه قانوني بايدحتما” از طريق بانك واريزوفيش واريزي به دفترخانه تحويل گردد.

۳- ميزان فيش هاي واريزي رابا ارقام قيد شده درسندمطابقت داده شود.