نوشته‌ها

نمونه صورتجلسه شرکت مسئولیت محدود

نمونه صورت جلسله شرکت مسئولیت محدود

هنگام تنظیم صورت جلسات شرکت مسئولیت محدود می­بایست به چند نکته توجه کنید. به عنوان مثال صورت جلسه را در سه نسخه و حتماً روی سربرگ­های شرکت تنظیم نمایید؛ همه شرکا آن را امضا کنند و نهایتاً تا سه روز بعد ارسال شود. چنانچه جلسه با حضور اکثریت شرکا و سهامداران تشکیل شده، مستندات مربوطه را ضمیمه صورت جلسه کنید. ضمناً اگر تعداد شرکا بیش از ۱۲ نفر باشد؛ تشکیل هیئت نظار الزامی است. ادامه مطلب …